Struktura organizacyjna

,

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie

 

 

Dyrektor

 

Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy:

 1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjno-gospodarczej;
 2. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
 3. przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych
  i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
 4. czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
 5. wydawanie zarządzeń;
 6. wykonywanie czynności pracodawcy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
 7. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
 8. współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w zakresie działalności merytorycznej Muzeum;
 9. współpraca z Głównym Księgowym Muzeum w zakresie spraw finansowo - księgowych i gospodarczych Muzeum;
 10. pełnienie funkcji przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego wydawnictw Muzeum w Stargardzie;
 11. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 12. nadzór nad współpracą z organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami a także innymi placówkami w zakresie działalności prowadzonej przez Muzeum na terenie kraju oraz poza jego granicami;
 13. nadzór, kontrola i ocena pracy działów Muzeum oraz pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

 

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych należy w szczególności:

 1. współdziałanie z Dyrektorem Muzeum w zakresie działalności merytorycznej oraz celów strategicznych Muzeum wraz z określaniem sposobów ich osiągania;
 2. zastępowanie Dyrektora oraz reprezentowanie Muzeum na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem i prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki organizacyjne Muzeum;
 4. odpowiedzialność za kierunki i poziom merytoryczny badań naukowych prowadzonych przez Muzeum;
 5. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów;
 6. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie nawiązywania kontaktów naukowych, jak również współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą w zakresie działalności zbliżonej do Muzeum;
 7. nadzór merytoryczny nad promocją Muzeum, przygotowaniem i realizacją planów naukowych, planów działalności wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej;
 8. nadzór nad przygotowaniem okresowych sprawozdań i planów pracy Muzeum w zakresie działalności merytorycznej;
 9. nadzór nad udzielaniem informacji naukowej.

 

Główna Księgowa

 

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne;
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;
 3. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 4. prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i gospodarki materiałowej;
 6. opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór
  i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo-rzeczowych, realizowanych przez upoważnionych pracowników Muzeum;
 7. nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z kwitariuszy przychodowych, raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych;
 8. bieżąca kontrola kasy Muzeum;
 9. prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz nadzór nad gospodarką rzeczowo - materiałową i mieniem Muzeum;
 10. prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy celowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
 11. prowadzenie archiwum zakładowego;
 12. nadzór nad inwentaryzacją majątku Muzeum.

 

Dział Archeologii

 

Do głównych zadań Działu Archeologii należy:

 1. prowadzenie i udział w archeologicznych badaniach powierzchniowych, sondażowych, stacjonarnych, ratunkowych i interwencyjnych planowych oraz na zlecenia zewnętrzne;
 2. pozyskiwanie zbiorów archeologicznych w wyniku prowadzonych badań archeologicznych oraz przejmowanie obiektów archeologicznych od osób fizycznych i prawnych;
 3. gromadzenie, katalogowanie, opracowywanie naukowe i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych;
 4. prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów archeologicznych;
 5. wykonywanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji techniczno-opisowej powstałej w toku badań archeologicznych i dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;
 6. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;
 7. prowadzenie i branie udziału w pracach naukowo-badawczych;
 8. prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;

 1. opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań archeologicznych, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;
 2. udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;
 3. realizowanie kwerend;
 4. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zbiorów archeologicznych;
 5. współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;
 6. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

W skład Działu Archeologii wchodzi również Pracownia Konserwacji, do której głównych zadań należy:

 1. utrzymywanie standardów w zakresie profilaktyki i praktyki konserwacji w Muzeum;
 2. konserwowanie i restaurowanie zbiorów Muzeum oraz opieka nad powierzonymi zbiorami;
 3. przechowywanie obiektów powierzonych Pracowni w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;
 4. zadania Pracowni realizowane są poprzez konserwowanie i restaurowanie zabytków archeologicznych oraz innych obiektów ze zbiorów Muzeum;
 5.  prowadzenie dziennika prac konserwatorskich i dokumentacji konserwatorskiej, ewidencjonowanie obiektów przyjmowanych i wydawanych przez Pracownię, a także innej wymaganej dokumentacji;
 6. opracowywanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. nadzór nad właściwą opieką konserwatorską dotyczącą zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum, a także przy organizowaniu i w trakcie trwania wystaw stałych i czasowych;
 8. przygotowywanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum lub depozytów oraz konsultowanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów wypożyczanych;
 9. udostępnianie dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;
 10. realizowanie kwerend;
 11. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Pracowni Konserwacji;
 12. współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności Pracowni Konserwacji;
 13. prowadzenie i udział w pracach naukowo-badawczych oraz upowszechnianie i publikowanie ich wyników;
 14. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

 

Do głównych zadań Działu Historii i Badań nad Społecznością Lokalną należy:

 1. gromadzenie zbiorów muzealnych z zakresu historii, sztuki, etnografii i numizmatyki oraz gromadzenie materiałów w ramach „Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii”;
 2. katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów oraz prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;
 3. prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów;
 4. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;
 5. prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;
 6. prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;

 1. opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;
 2. udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;
 3. realizowanie kwerend;
 4. opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących działalności działu oraz zbiorów pozostających pod jego opieką;
 5. współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, oświatowymi i naukowymi oraz pozostałymi działami Muzeum w zakresie działalności działu;
 6. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

Dział Dokumentacji Zabytków

 

Do zakresu zadań Działu Dokumentacji Zabytków należy w szczególności:

 1. uaktualnianie wykazów obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji obiektów zabytkowych;
 2. realizacja zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz miejscami pamięci w zakresie uregulowanym odrębnie (np. w drodze Porozumienia);
 3. gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji przechowywanej w dziale;

4)   katalogowanie i opracowywanie powierzonych zbiorów oraz prowadzenie ich dokumentacji;

5)   prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych przechowywanych w dziale zbiorów;

6)   udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

7)   przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

8)   opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;

9)   realizowanie kwerend;

10)  prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

11)  prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum, a także popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury;

12)  prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej;

13) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zgromadzonej w dziale dokumentacji;

14) współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

15) opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

 

Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji

 

Do zakresu zadań Działu Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji należy w szczególności:

 1. koordynowanie harmonogramu i opracowywanie planów wystaw;
 2. przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych;
 3. pomoc przy organizacji wystaw przygotowywanych w ramach innych działów;
 4. projektowanie, przygotowywanie i nadzór nad dystrybucją zaproszeń, plakatów, informatorów itp. zawierających dane ogólne oraz odnoszących się do działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum;
 5. prowadzenie kroniki działalności Muzeum;
 6. koordynowanie, prowadzenie i inspirowanie działalności oświatowej;
 7. współpraca ze szkołami (wszystkich typów i poziomów kształcenia) w zakresie edukacji muzealnej (organizowanie lekcji, prelekcji, pokazów, konkursów, odczytów, projektów itp.);
 8. opracowywanie i publikowanie informatorów, katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych w tym szczególnie w zakresie publikacji ogólnych o Muzeum oraz odnoszących się do działalności edukacyjnej i wystawienniczej oraz artykułów, wykładów i referatów;
 9. aktualizowanie danych na stronie internetowej Muzeum i innych nośnikach informacji w oparciu o materiały dostarczone przez inne działy;
 10. zajmowanie się promocją działań Muzeum;
 11. prowadzenie bieżącej współpracy z mediami przede wszystkim w zakresie informowania o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach;
 12. współpraca i udzielanie informacji związanych z działalnością Muzeum instytucjom i osobom fizycznym w kraju i zagranicą;
 13. prowadzenie ewidencji sprzętu wystawowego, koordynowanie i organizowanie jego wypożyczeń;
 14. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz z działalności merytorycznej Muzeum;
 15. współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;
 16. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

 1. obsługa biura;
 2. prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności organizacyjno- administracyjnej;
 3. porządkowanie i ewidencjonowanie akt założycielskich, spraw rejestracyjnych, zarządzeń i regulaminów Muzeum;
 4. opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów Muzeum;
 5. prowadzenie całokształtu spraw wynikających ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum;
 7. uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. przygotowywanie umów z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów będących w posiadaniu Muzeum, w tym spraw związanych z dzierżawą lokali będących w użytkowaniu Muzeum;
 9. koordynowanie całokształtu spraw dotyczących utrzymania na właściwym poziomie stanu technicznego obiektów;
 10. nadzór nad zabezpieczeniem p. poż. i antywłamaniowym budynków Muzeum;
 11. prowadzenie magazynu wydawnictw i środków czystości;
 12. realizowanie, na wniosek kierowników działów, zamówień wyposażenia, zakupów środków czystości i artykułów biurowych oraz prowadzenie postępowania z zakresu zakupów, dostaw, usług zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”;
 13. prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ochrony p. pożarowej, wyposażania pracowników w środki ochrony osobistej i prowadzenie ich ewidencji;
 14. prowadzenie bieżących spraw finansowych, w tym prowadzenie kasy;
 15. pobieranie i zabezpieczanie czeków i druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
 16. prowadzenie rejestru delegacji i pieczęci;
 17. prowadzenie sprawozdawczości, statystyki ruchu zwiedzających, ewidencji lekcji muzealnych;
 18. organizowanie i nadzorowanie obsługi ruchu zwiedzających Muzeum;
 19. sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw muzealnych oraz rozliczanie finansowe wpływów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 20. ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa ekspozycji i eksponatów muzealnych w salach wystawowych, dbałość o właściwe korzystanie z obiektu przez zwiedzających, zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń oraz na właściwy stosunek zwiedzających do eksponowanych przedmiotów;
 21. pomoc techniczna przy organizacji wystaw, promocji, konferencji itp.;
 22. utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Muzeum oraz utrzymywanie porządku przy obiektach będących aktualnie w użytkowaniu Muzeum;
 23. przeprowadzanie drobnych napraw i remontów;
 24. prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów w lokalach Muzeum, związanych z wyposażeniem i gospodarką składnikami majątkowymi;
 25. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 

Biblioteka

Biblioteka swoje zadania realizuje poprzez:

 1. gromadzenie księgozbioru przez zakupy, pozyskiwanie darów i międzyinstytucjonalną wymianę publikacji własnych oraz prenumeratę czasopism w zakresie podstawowej działalności Muzeum;
 2. inwentaryzowanie i opracowywanie księgozbioru w formie katalogu kartkowego i elektronicznego;
 3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni;
 4. współpracę z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych;
 5. kontrolowanie bezpieczeństwa i stanu zachowania powierzonych zbiorów oraz zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;
 6. realizację programu wymiany wydawnictw z instytucjami kultury oraz placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą;
 7. prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) prowadzenie lekcji muzealnych,

b) organizacja wystaw stałych i czasowych,

c) realizację innych form propagujących działalność Biblioteki oraz Muzeum;

 1. realizowanie kwerend;
 2. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności biblioteki muzealnej;
 3. realizację zobowiązań związanych z wykorzystaniem numerów ISBN i ISSN, w tym opracowywanie ankiet i wysyłanie egzemplarzy obowiązkowych;
 4. opracowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Motyl Agnieszka
(2019-09-22 19:48:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Motyl Agnieszka
(2019-10-28 11:18:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki