Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MUZEUM ARCHEOLOGICZNO - HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.muzeum-stargard.pl/ oraz http://mah.stargard.ibip.pl/

- Dostęp publikacji strony internetowej : http://www.muzeum-stargard.pl/ (24-09-2013) http://mah.stargard.ibip.pl/ ( 2019-09-21)

- Data ostatniej istotnej aktualizacji : http://www.muzeum-stargard.pl/ (20-09-2020) http://mah.stargard.ibip.pl/ (2019-09-21)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

- brak przystosowania kontrastowości i zmiany rozmiaru czcionki na stronie  http://www.muzeum-stargard.pl/

 

Wyłączenia

- filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- pliki wytworzone przez inne podmioty niż Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

- za informacje zwrotne i dane kontaktowe rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony www i BIP odpowiada Agnieszka Motyl

- e-mail: a.motyl@muzeum-stargard.pl

- Telefon: 91 -578 38 35

 

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

- Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie

- Adres: Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard

- e-mail: info@muzeum-stargard.pl

- Telefon: 91 578 38 35

 

Skargę można łożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Rynek Staromiejski 2-4 - brak podjazdu do budynku, brak windy, obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Płaski podjazd od strony wejścia głównego do recepcji.

- Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie (biura, ekspozycja, wystawy, biblioteka)

 

Park Piastowski 1 (Basteja) - winda dla osób niepełnosprawnych, wjazd płaski od strony wejścia głównego, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Brama Pyrzycka Mieszka I 1a - obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych stanowi budynek podlegający ochronie zabytków.

 

Aplikacje mobilne

Wymienione jednostki nie posiadają aplikacji mobilnych

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 

Serwis Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie zawiera

- mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;

- wersję kontrastową, uruchamianą przyciskami w menu głównym (biały tekst na czarnym tle, żółty tekst na czarnym tle, czarny tekst na żółtym tle)

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu na większy (2 poziomy).

 

Koordynator ds. dostępności

 

Agnieszka Motyl

e-miał: a.motyl@muzeum-stargard.pl

telefon: 91 578-38-35

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Motyl Agnieszka
(2020-09-30 13:10:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Motyl Agnieszka
(2020-11-27 09:57:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki